top of page

Verklaring omtrent het verwerken/beschermen van gegevens I.C.H.

 

Industrie Coating Harderwijk verwerkt gegevens van haar klanten, leveranciers en personeel.

 

De gegevens die wij verwerken zijn door u aangeleverd of uit openbare bronnen gehaald.

 

Of door derden aangeleverd als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons werk.

 

Wij delen uw informatie in sommige gevallen met derden, dit kan zijn voor prijsaanvragen, informatie uitwisseling, dit alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van het werk.

 

De betreffende derde mag deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van de gevraagde dienst of transactie, die in onze opdracht wordt uitgevoerd.

Daarbij verplichten we de dienstverlener, meestal in een verwerkersovereenkomst, zich te houden aan de wetten op de bescherming van gegevens.

De gegevens worden door onze administratie verwerkt.

Wij voegen deze gegevens niet samen met andere gegevensbronnen noch voeren wij op basis van deze gegevens gepersonaliseerde statistische analyses uit.

Wij zullen uw door onze verzamelde persoonsgegevens nooit voor andere externe (marketing) doeleinden aan derden overdragen, verkopen of op andere wijze ter beschikking stellen.

De gegevens worden opgeslagen op onze server die uitgerust is met de laatste beveiliging software hier wordt regelmatig een back up gemaakt om verlies van gegevens tegen te gaan.

 

Bewaren van informatie.

Wij bewaren onze informatie zolang als dat wettelijk is toegestaan.

 

Sollicitatiegegevens

Uw persoonsgegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt, worden verzameld verwerkt en opgeslagen om met u te corresponderen en uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze procedure voor het selecteren van personeel.

 

Aanvullende opmerkingen over het gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

Op bevel van de rechter of overheid kan Industrie Coating Harderwijk gedwongen zijn uw gegevens en bijbehorende informatie openbaar te maken. Wij behouden ons bovendien het recht om uw gegevens te gebruiken om juridische claims te staven of om ons te verdedigen tegen juridische claims. Om onrechtmatig handelen , pogingen tot bedrog of handelingen in strijd met de gebruikersvoorwaarden van Industrie Coating Harderwijk vast te stellen en te bestrijden, behouden wij ons het recht voor om in overeenstemming met geldende wetgeving persoonsgegevens en andere gegevens op te slaan en door te geven.

 

Recht op informatie / wijziging of verwijdering persoonsgegevens

Als u vragen hebt over uw privacy die in deze verklaring niet worden beantwoord of als u hierover meer informatie wilt, neem dan contact met ons op. Als u het niet eens bent met het opslaan van uw persoonsgegevens of als deze niet meer kloppen, zullen wij op uw verzoek in het kader van de wettelijke bepalingen corrigeren, blokkeren of verwijderen.

 

Op verzoek zenden wij u informatie over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.

Neem daarvoor contact op met

Industrie Coating Harderwijk

Industrieweg 5

3846 BA Harderwijk

0341-422210

Wouter@industriecoating.nl

 

Wij verzoeken u er begrip voor te hebben dat wij een identiteitsbewijs nodig hebben als u informatie aanvraagt over de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen.  

bottom of page